Étkezési térítési díj támogatás

Étkezési térítési díj támogatás

Tájékoztató

Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 16/B. §-sa rendelkezik a gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díj támogatásáról az alábbiak szerint:

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosított étkeztetési térítési díj támogatása az igénybevevő szülője/törvényes képviselője kérelmére állapítható meg minden év szeptember 1. és június 15. napja közötti időtartamra, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át.

 A támogatás mértéke az igénylő részére megállapított étkezési térítési díj 30%-a.

A megállapított támogatás folyósítása a szolgáltató által minden támogatott hónap 15. napjáig történő elszámolást követően a szolgáltató részére közvetlen utalással történik.

 A gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díj támogatása iránti kérelmet a Rendelet 13. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

AZ ELLÁTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A rendeletben szabályozott ellátások megállapítása kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, a Rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványban felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket. A kérelmet – ha a Rendelet másként nem rendelkezik – postai úton a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) postacímére címezve, vagy személyesen a Hivatal szociális ügyintézőinél lehet benyújtani.

Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátásra a kérelmező csak akkor jogosult, ha nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, azokat igazolja, és együttműködik a környezettanulmány elkészítésében.

A Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztálya az adatok valódiságát megvizsgálja, amelyhez felhasználhatja a jövedelemadózási rendszer adatait, a jövedelem és a vagyon megállapításához rendelkezésre álló egyéb információkat és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait.

 A jogosultsági feltételek közül

a)      a nappali tagozaton tanulás tényét, illetve az esetleges tanulmányi ösztöndíj összegének nagyságát a tanintézet igazolásával,

b)      elvált szülők esetén a saját háztartásban tartást, a kiskorú elhelyezését is rendező jogerős bírósági határozattal kell bizonyítani.

 A jövedelem számításához és a vagyon megállapításához felhasználható bizonyítékok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) a) és b) pontja alapján:

a)      A havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a vonatkozó jogszabályok szerinti jövedelemigazolás,

b)      a családtámogatás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, magánnyugdíj-biztosítás keretében, valamint a járási hivatal által folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye,

c)      vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, illetve a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap nettó jövedelmének igazolása

d)      adott támogatási formáknál az előző havi számlával igazolt rezsiköltségek, valamint a tulajdonjog, bérleti jog és albérlet igazolása

e)      egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata havi átlagos nettó jövedelméről, valamint arról, hogy

f)       az Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottnál magasabb értékű vagyonnal nem rendelkezik.

Kétséges jövedelemigazolás esetén - az érdemi döntés meghozatalához - környezettanulmányt kell végezni, amely megállapításai a jövedelmi viszonyok mellett együttesen képezik a döntés alapját.

Kérelem gyermekétkeztetési díj támogatására: LETÖLTÉS

 

Pályázatok

Csodaszarvas Program
Okosan a pénzzel!
Erzsébet tábor